Postępowanie nr. 8-ZP/2020 "Zakup mieszanki mineralno asfaltowej na potrzeby TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. "

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny (wg potrzeb) zakup przez Zamawiającego mieszanek mineralno – asfaltowych AC 11 S KR 1-2 i 3-4 do warstwy ścieralnej w następujących ilościach:

AC 11 S KR 1-2 do warstwy ścieralnej w ilości do 1 500 Mg,
AC 11 S KR 3-4 do warstwy ścieralnej w ilości do 500 Mg,
z odbiorem własnym przez Zamawiającego, przeznaczonych do wykonywania bieżących remontów nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów prasa drogowego dróg publicznych oraz dróg osiedlowych dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Zamawiający informuje, iż Wykonawca będzie zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem o zimowym przestoju wytwórni mas bitumicznych oraz o planowanym terminie wznowienia pracy wytwórni mas bitumicznych.


Wyżej wymienione wartości są ilościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że minimalna gwarantowana realizacja zamówienia wyniesie nie mniej niż 5% wartości netto umowy. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w pozostałych ilościach nie wymagania podania przyczyn i nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że usługę publiczną, będącą zadaniem własnym Gminy Miasto Zakopane polegającą na wykonywaniu remontów bieżących nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządca jest Burmistrz Gminy Miasto Zakopane wykonuje na podstawie uchwały nr XVIII/291/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2016 roku oraz Umowy Wykonawczej z dnia 15 lutego 2016 roku.

Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szymony 17 a, 34-500 Zakopane (Sekretariat – I piętro, pokój nr 18) w terminie do dnia 07 września 2020 roku, do godziny 11:00.

Dokumenty do pobrania

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Postępowanie nr 7-ZP/2020 pn. "Dostawa w formie leasingu operacyjnego kompaktowej zamiatarki ulicznej".

Postępowanie nr 7-ZP/2020 pn. "Dostawa w formie leasingu operacyjnego kompaktowej zamiatarki ulicznej".

 

UWAGA!
Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert upływa w dniu 10 sierpnia 2020 r. o godzinie 11:00.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu wolnobieżnego, nowej* zamiatarki  kompaktowej przeznaczonej do zamiatania ulic, działającej w systemie mechaniczno – podciśnieniowym z filtracją. *Uwaga! Pod pojęciem „nowej zamiatarki” Zamawiający rozumie zamiatarkę wyprodukowaną w 2020 roku, która nie będzie miała przepracowanych więcej niż 10 motogodzin.

2. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przedmioty zamówienia do siedziby Zamawiającego przy ul. Szymony 17a w Zakopanem (woj. Małopolskie) na własny koszt w ustalonym przez strony dniu odbioru przedmiotu zamówienia.

Uwaga! Termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szymony 17 a, 34-500 Zakopane (Sekretariat – I piętro, pokój nr 18) w terminie do dnia 30 lipca 2020 roku, do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 30 lipca 2020 r., o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szymony 17 a, 34-500 Zakopane – mała sala obrad obok Sekretariatu.

oraz Ogłoszenia o zmianie Ogłoszenia

Dokumenty do pobrania

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

Zamawiający w związku z wcześniej udzielonymi odpowiedziami, aby ułatwić wszystkim zainteresowanym Wykonawcom prawidłowe przygotowanie oferty zamieszcza na swojej stronie zmodyfikowaną SIWZ uwzględniającą uprzednio udzielone odpowiedzi.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

6-ZP/2020 pn."Usługa leasingu zwrotnego"

Przedmiot zamówienia:

"Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi leasingu zwrotnego, polegającego na odsprzedaży przez Zamawiającego nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka a następnie na korzystaniu z ww. pojazdu na podstawie umowy leasingu operacyjnego".

Tryb postępowania;

zamówienia z wolnej ręki. Podstawa prawna: art. 66 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt. 3) Ustawy PZP.

Ogłoszenie o Zmianie

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

5-ZP/2020 pn. "Dostawa soli kamiennej drogowej z antyzbrylaczem przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane”

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa soli drogowej kamiennej luzem z antyzbrylaczem przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane. Zamawiający informuje, że usługę publiczną, będącą zadaniem własnym Gminy Miasto Zakopane polegającą na zimowym utrzymaniu czystości i porządku na drogach publicznych gminnych oraz drogach, dla których zarządca jest Burmistrz Miasta Zakopane wykonuje na podstawie Uchwały nr XXIII/353/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2016 roku oraz Umowy Wykonawczej z dnia 27 lipca 2016 roku.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.         

Dokumenty do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzielniu zamówienia

Postępowanie nr 4-ZP/2020 pn. "Sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne zmieszane i segregowane na potrzeby TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. "

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne (segregowane i zmieszane) do magazynu „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o..
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szymony 17 a, 34-500 Zakopane (Sekretariat – I piętro, pokój nr 18) w terminie do dnia 27 kwietnia 2020 roku, do godziny 11:00.
4. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 27 kwietnia 2020 roku, o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szymony 17 a, 34-500 Zakopane – mała sala obrad obok Sekretariatu. 

Dokumenty do pobrania

Pytania i Odpowiedzi

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Postępowanie nr 3-ZP/2020 pn.: „Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka – rok produkcji 2020” - postępowanie powtórzone.

Uwaga ! Zmiana terminu składania ofert:

Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szymony 17 a, 34-500 Zakopane (Sekretariat – I piętro, pokój nr 18) w terminie do dnia 23 marca 2020 roku, do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 23 marca 2020 r., o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szymony 17 a, 34-500 Zakopane – mała sala obrad obok Sekretariatu.

  Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka – rok produkcji 2020 (uwaga: podwozie rok produkcji 2020 i zabudowa rok produkcji 2020).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Termin dostawy według oferty Wykonawcy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Uwaga! Termin dostawy samochodu specjalistycznego typu śmieciarka do siedziby Zamawiającego jest jednym z kryteriów oceny ofert.
4. Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie zamówienia będzie się starał pozyskać pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie . W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1a Ustawy PZP  Zamawiający informuje, iż w przypadku nieprzyznania środków niezbędnych do sfinansowania całości zamówienia (o których mowa w zdaniu poprzednim) niniejsze postępowania zostanie unieważnione.
5. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szymony 17 a, 34-500 Zakopane (Sekretariat – I piętro, pokój nr 18) w terminie do dnia 16 marca 2020 roku, do godziny 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w terminie 16 marca 2020 r., o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szymony 17 a, 34-500 Zakopane – mała sala obrad obok Sekretariatu. 

 

Dokumenty do pobrania

Pytania i Odpowiedzi

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch (2) sztuk fabrycznie nowych autobusów (rok produkcji 2020)niskopodłogowych klasy MIDI o długości maksymalnej do 11 metrów” znak sprawy 2-ZP/2020

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch (2) sztuk fabrycznie nowych autobusów (rok produkcji 2020niskopodłogowych klasy MIDI o długości maksymalnej do 11 metrów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
  2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., dalej: „Ustawa PZP”). Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, stosuje się przepisy Ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawie nieuregulowanych w przywołanych przepisach – przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
  3. Zgodnie z art. 10 a Ustawy PZP postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą:
  4. MiniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal służą WYŁĄCZNIE do składania/wycofania i zmiany oferty. Wszelka pozostała korespondencja (tj. pytania do SIWZ, wezwania do wyjaśnień, uzupełnień, dokumenty, wyjaśnienia, informacje składane przez Wykonawcę) przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  5. Informacje o sposobie przygotowania oferty oraz złożenia oferty przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza: do złożenia, zmiany oferty lub wniosku zawiera rozdział 20 SIWZ.
  6. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.02.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  w dniu 17.02.2020 r., pod numerem: 2020/S 033-07786.
  7. Oferty należy składać do dnia: 31 marca 2020 roku do godziny 11:00Uwaga! Za datę przekazania oferty przyjmuję się datę jej przekazania na ePUAP. Potwierdzeniem przekazania jest Urzędowe Potwierdzenie wygenerowane prze ePUAP.
  8. Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
  9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2020 roku, o godzinie 11:15. w Dziale Zamówień Publicznych w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Szymony 17a, 34-500 Zakopane.
  10. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.


Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania dostępne są na Liście wszystkich postępowań na mini portalu UZP. Zamawiający rekomenduje Wykonawcom pobieranie identyfikatora postępowania i klucza publicznego (niezbędnych do zaszyfrowania oferty składanej do Zamawiającego za pośrednictwem systemu ePUAP) bezpośrednio ze strony miniPortalu (dane dostępne w ramach formularza postępowania).

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

 

 Dokumenty do pobrania 

 

 

Informacja o modyfikacji treści SIWZ

 

Wyjaśnienia :

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 340, str. 1 z późn. zm.) usługi bankowe występują pod następującymi kodami CPV we wspólnym słoników zamówień. 

 
66110000-4(3)Usługi bankowe
66111000-1(3)Usługi banku centralnego
66112000-8(3)Usługi depozytowe
66113000-5(3)Usługi udzielania kredytu
66113100-6(3)Usługi udzielania mikrokredytów
66114000-2(3)Usługi leasingu finansowego
66115000-9(3)Usługi transferu płatności międzynarodowych
 
We wspólnym słoniku CPV nie wystepuje rozdział na usługi leasingu finansowego i uługi leasingu operacyjnego.W związku z powyższym Zamawiający wybrał kod  66114000-2(3)Usługi leasingu finansowego a treści SIWZ wsakzał rodzaj leasingu - leasing operacyjny.
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka - rok produkcji 2020" znak 1-ZP/2020

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka - rok produkcji 2020" znak 1-ZP/2020

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka – rok produkcji 2020 (uwaga: podwozie rok produkcji 2020 i zabudowa rok produkcji 2020). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Termin dostawy według oferty Wykonawcy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2020 roku.  Uwaga! Termin dostawy samochodu specjalistycznego typu śmieciarka do siedziby Zamawiającego jest jednym z kryteriów oceny ofert.

3. Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie zamówienia będzie się starał pozyskać pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie . W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1a Ustawy PZP  Zamawiający informuje, iż w przypadku nieprzyznania środków niezbędnych do sfinansowania całości zamówienia (o których mowa w zdaniu poprzednim) niniejsze postępowania zostanie unieważnione.

4. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szymony 17 a, 34-500 Zakopane (Sekretariat – I piętro, pokój nr 18) w terminie do dnia 12 lutego 2020 roku, do godziny 11:00.

5. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 12 lutego 2020 r., o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Szymony 17 a, 34-500 Zakopane – mała sala obrad obok Sekretariatu.

 

Dokumenty do pobrania :
        

Uwaga ! Zmiana terminu składania ofert:

Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szymony 17 a, 34-500 Zakopane (Sekretariat – I piętro, pokój nr 18) w terminie do dnia 19 lutego 2020 roku, do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 19 lutego 2020 r., o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szymony 17 a, 34-500 Zakopane – mała sala obrad obok Sekretariatu.

Zmiana terminu składania ofert - pobierz      

-----------------------------------------------------

Pytania i Odpowiedzi nr 1

Pytania i Odpowiedzi nr 2

Pytania i Odpowiedzi nr 3

Pytania i Odpowiedzi nr 4

 


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja_z_sesji_otwarcia_ofert_brak_ofert

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_510030299_N_2020_z_dn_19.02.2020

Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania

 

Postępowanie nr 5-ZP/2019 na Dostawę oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego - postępowanie powtórzone

Postępowanie nr 5-ZP/2019 na Dostawę oleju napędowego Ekodiesel do siedziby
Zamawiającego - postępowanie powtórzone

 

1.     Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego w Zakopanem przy ul. Szymony 17a zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż paliwo (olej napędowy) będące przedmiotem niniejszego przetargu będzie wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie dla celów własnych do tankowania samochodów firmowych. Zamawiający informuje, iż paliwo (olej napędowy) będące przedmiotem niniejszego postępowania nie będzie odsprzedawane.

2.     Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., dalej: „Ustawa PZP”). Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego
i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, stosuje się przepisy Ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawie nieuregulowanych w przywołanych przepisach – przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

3.     Zgodnie z art. 10 a Ustawy PZP postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą:

-         poczty elektronicznej,

-         miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,

-         ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal.

4.     MiniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal służą WYŁĄCZNIE do składania/wycofania i zmiany oferty. Wszelka pozostała korespondencja
(tj. pytania do SIWZ, wezwania do wyjaśnień, uzupełnień, dokumenty, wyjaśnienia, informacje składane przez Wykonawcę) przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

5.     Informacje o sposobie przygotowania oferty oraz złożenia oferty przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza: do złożenia, zmiany oferty lub wniosku zawiera rozdział 20 SIWZ.

6.     Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 06 listopada 2019 roku oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11 listopada 2019 roku, pod numerem: 2019/S 217 – 532101.

7.     TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18 grudnia 2019, godzina 11:00.

8.     MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: https://miniportal.uzp.gov.pl

9.     Identyfikator postępowania:2f585e41-00ef-4481-a82f-3cb6c4f45259      

10.  Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 roku, o godzinie 11:150, w Małej Sali Obrad w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Szymony 17a, 34-500 Zakopane.

11.  Zamawiający informuje, iż poprzednie postępowanie przetargowe obejmujące ten sam przedmiot zamówienia tj. „Dostawę oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego” (znak sprawy: 4-ZP/2019) zostało unieważnione na art. 93 ust. 1 pkt. 1) Ustawy PZP z uwagi na fakt, iż oferty złożone w ww. postępowaniu podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ponieważ ich treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”). 

Pliki do pobrania

Komunikat Zamawiającego:

Zmawiający informuję, iż zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawcy biorący udział w postępowaniu, do kalkulacji ceny oferty winni przyjąc cenę jednostkowa netto paliwa opublikowaną przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w dniu publikacji Ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w dniu opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie opublikowano cen, o których mowa powyżej, zostaną zastosowane pierwsze ceny opublikowane po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, tj. ceny z dnia 13.11.2019 roku.

 

 

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

NIP: 736-000-51-96;      REGON: 490023843
KRS:  Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście 0000077164
Kapitał Zakładowy:   65 815 000 PLN (kapitał opłacony w całości)
 
bip
 

Konto bankowe:   

 Bank PEKAO S.A.         49 1240 4748 1111 0000 4876 3158

Sekretariat

tel. 18 20 25 620

fax. 18 20 25 621

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Miasta Zakopane

PSZOK – Wyspa Ekologiczna

wrzesień 2020
npwścps
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.