Biuletyn Informacji Publicznej TESKO

Wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniach przetargowych organizowanych przez „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o., serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami oraz dokumentami zamówień, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej „TESKO”: https://tesko.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Zamówień Publicznych Spółki „TESKO” pod numerem tel. (0 18) 20 25 614.

 

Od 2021 roku wszystkie postępowania będą tylko i wyłącznie zamieszczane na stronie BIP "TESKO" zgodnie z Ustawą PZP.

Postępowanie Dostawa, montaż, uruchomienie i obsługa monitoringu wizyjnego na śmieciarkach „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.” nr 11-ZP/2020

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert, nowy termin składania ofert upływa w dniu 20.11.2020 roku o godzinie 11:00. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szymony 17 a, 34-500 Zakopane (Sekretariat – I piętro, pokój nr 18).

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i obsługa monitoringu wizyjnego w pojazdach wskazanych przez Zamawiającego.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.
 3. Ilość pojazdów Zamawiającego na których Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie: 24 szt. Wykaz pojazdów stanowi załącznika nr 10 do SIWZ.
 4. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na bezawaryjną pracę całego systemu monitoringu oraz 36 miesięcznej gwarancji na zamontowane urządzenia w pojazdach Zamawiającego.
 5. Termin montażu urządzeń i uruchomienia Systemu od dnia podpisania umowy do 28 grudnia 2020 roku. Uwaga! Skrócenie terminu montażu i przedmiotu zamówieniu stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
 6. Obsługa systemu monitoringu od dnia podpisania protokołu odbioru systemu przez okres
  24 miesięcy.

Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szymony 17 a, 34-500 Zakopane (Sekretariat – I piętro, pokój nr 18) w terminie do dnia 18 listopada 2020 rokudo godziny 11:00.

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania 13.11.2020r

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Postępowanie 9-ZP/2020 pn. "Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów "TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp.z o.o.

 

Uwaga!

Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert upływa w dniu 19 listopada 2020 roku o godzinie 11:00.

 

 

1. Przedmiot zamówienia dzieli się na 3 części. Poszczególne części obejmują następujące rodzaje ubezpieczeń:
1.1.1. Część 1 zamówienia:
(a) Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych (PD) zawarte w systemie od wszystkich ryzyk (AR) (CPV – 66515400-7, CPV 66515000-3),
(b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EE) (CPV – 66515400-7, 66515000-3),
(c) Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych (CPM) (CPV – 66514110-0),
(d) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz z tytułu posiadanego mienia (OC), (CPV – 66516400-4),
(e) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (OC księgi) (CPV 66516500-5).
1.1.2. Część 2 zamówienia:
(a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (CPV – 66516100-1),
(b) Ubezpieczenie autocasco (AC) (CPV – 66514110-0),
(c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdów (NNW) (CPV – 66512100-3).
1.1.3. Część 3 zamówienia:
(a) Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych (PD) zawarte w systemie od wszystkich ryzyk (AR) „ZUOK” Zoniówka (CPV – 66515400-7, CPV 66515000-3).
2. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego EIB S.A. ul. Jęczmienna 21, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000050455. EIB S.A. działa jako broker ubezpieczeniowy na podstawie zezwolenia Ministra Finansów nr 502 z dnia 23 grudnia 1994 r., potwierdzonego decyzją Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń z dnia 23 czerwca 1997 r.
3. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu, ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym w postępowaniu, chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 895).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części poufnej tzn. w Załączniku nr 1, Załączniku nr 2, Załączniku nr 3 do SIWZ.
5. Wykonawca informacje o charakterze poufnym (Część poufną SIWZ) może uzyskać poprzez złożenie wniosku o ich przesłanie w formie elektronicznej. Wniosek składka się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ w formie elektronicznej należy podać dane dotyczące wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje.
6. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części Zamówienia, tj. usługi ubezpieczenia polegającej na udzieleniu ochrony w postaci gotowości do wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy zrealizują się postanowienia umowy ubezpieczenia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1) PZP.
 
7. Termin wykonania zamówienia, przez który rozumie się okres ubezpieczenia - od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.
 
Termin i miejsce składania ofert:  Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szymony 17 a, 34-500 Zakopane (Sekretariat – I piętro, pokój nr 18) w terminie do dnia 10 listopada 2020 roku, do godziny 11:00.
 
Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 10 listopada 2020 roku, o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szymony 17 a, 34-500 Zakopane – sala konferencyjna.
 
W związku z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem na terenie Powiatu Tatrzańskiego informujemy, iż jawne otwarcie ofert zostanie przeprowadzone z zastosowaniem następujących zasad bezpieczeństwa: osoby uczestniczące w otwarciu ofert zobowiązane są zakrywać, przy pomocy maski, maseczki albo przyłbicy, usta i nos. Dodatkowo osoby uczestniczące w otwarciu ofert zobowiązane będą do wpisania się na listę obecności z podaniem danym teleadresowych.

 

Dokumenty do pobrania

Pytania i Odpowiedzi

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Postępowanie przetargowe: "Dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego" nr 10-ZP/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego w Zakopanem przy ul. Szymony 17a zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż paliwo (olej napędowy) będące przedmiotem niniejszego przetargu będzie wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie dla celów własnych do tankowania samochodów firmowych. Zamawiający informuje, iż paliwo (olej napędowy) będące przedmiotem niniejszego postępowania nie będzie odsprzedawane.
2. Szacunkowa przewidywana ilość dostawy oleju napędowego Ekodiesel w okresie od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy wynosi 500 000 litrów (opcja 300 000 litrów).
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy, tj. od dnia 03 lutego 2021 roku do dnia 03 lutego 2022 roku.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ udostępniona na stronie internetowej BIP Zamawiającego: https://tesko.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/.
 
Oferty należy składać do dnia 25 listopada 2020 roku do godziny 11:00.

 Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Dokumenty do pobrania

 

KOMUNIKAT ZAMAWIAJĄCEGO

Zmawiający informuję, iż zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawcy biorący udział w postępowaniu, do kalkulacji ceny oferty winni przyjąć cenę jednostkowa netto paliwa opublikowaną przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w dniu publikacji Ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w dniu opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie opublikowano cen, o których mowa powyżej, zostaną zastosowane pierwsze ceny opublikowane po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, tj. ceny z dnia 20 października 2020 roku. 

 

 

Informacji z sesji otwarcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenia_o_udzielniu_zamowienia

Postępowanie nr. 8-ZP/2020 "Zakup mieszanki mineralno asfaltowej na potrzeby TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. "

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny (wg potrzeb) zakup przez Zamawiającego mieszanek mineralno – asfaltowych AC 11 S KR 1-2 i 3-4 do warstwy ścieralnej w następujących ilościach:

AC 11 S KR 1-2 do warstwy ścieralnej w ilości do 1 500 Mg,
AC 11 S KR 3-4 do warstwy ścieralnej w ilości do 500 Mg,
z odbiorem własnym przez Zamawiającego, przeznaczonych do wykonywania bieżących remontów nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów prasa drogowego dróg publicznych oraz dróg osiedlowych dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Zamawiający informuje, iż Wykonawca będzie zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem o zimowym przestoju wytwórni mas bitumicznych oraz o planowanym terminie wznowienia pracy wytwórni mas bitumicznych.


Wyżej wymienione wartości są ilościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że minimalna gwarantowana realizacja zamówienia wyniesie nie mniej niż 5% wartości netto umowy. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w pozostałych ilościach nie wymagania podania przyczyn i nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że usługę publiczną, będącą zadaniem własnym Gminy Miasto Zakopane polegającą na wykonywaniu remontów bieżących nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządca jest Burmistrz Gminy Miasto Zakopane wykonuje na podstawie uchwały nr XVIII/291/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2016 roku oraz Umowy Wykonawczej z dnia 15 lutego 2016 roku.

Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szymony 17 a, 34-500 Zakopane (Sekretariat – I piętro, pokój nr 18) w terminie do dnia 07 września 2020 roku, do godziny 11:00.

Dokumenty do pobrania

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Postępowanie nr 7-ZP/2020 pn. "Dostawa w formie leasingu operacyjnego kompaktowej zamiatarki ulicznej".

Postępowanie nr 7-ZP/2020 pn. "Dostawa w formie leasingu operacyjnego kompaktowej zamiatarki ulicznej".

 

UWAGA!
Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert upływa w dniu 10 sierpnia 2020 r. o godzinie 11:00.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu wolnobieżnego, nowej* zamiatarki  kompaktowej przeznaczonej do zamiatania ulic, działającej w systemie mechaniczno – podciśnieniowym z filtracją. *Uwaga! Pod pojęciem „nowej zamiatarki” Zamawiający rozumie zamiatarkę wyprodukowaną w 2020 roku, która nie będzie miała przepracowanych więcej niż 10 motogodzin.

2. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przedmioty zamówienia do siedziby Zamawiającego przy ul. Szymony 17a w Zakopanem (woj. Małopolskie) na własny koszt w ustalonym przez strony dniu odbioru przedmiotu zamówienia.

Uwaga! Termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szymony 17 a, 34-500 Zakopane (Sekretariat – I piętro, pokój nr 18) w terminie do dnia 30 lipca 2020 roku, do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 30 lipca 2020 r., o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szymony 17 a, 34-500 Zakopane – mała sala obrad obok Sekretariatu.

oraz Ogłoszenia o zmianie Ogłoszenia

Dokumenty do pobrania

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

Zamawiający w związku z wcześniej udzielonymi odpowiedziami, aby ułatwić wszystkim zainteresowanym Wykonawcom prawidłowe przygotowanie oferty zamieszcza na swojej stronie zmodyfikowaną SIWZ uwzględniającą uprzednio udzielone odpowiedzi.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

6-ZP/2020 pn."Usługa leasingu zwrotnego"

Przedmiot zamówienia:

"Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi leasingu zwrotnego, polegającego na odsprzedaży przez Zamawiającego nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka a następnie na korzystaniu z ww. pojazdu na podstawie umowy leasingu operacyjnego".

Tryb postępowania;

zamówienia z wolnej ręki. Podstawa prawna: art. 66 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt. 3) Ustawy PZP.

Ogłoszenie o Zmianie

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

5-ZP/2020 pn. "Dostawa soli kamiennej drogowej z antyzbrylaczem przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane”

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa soli drogowej kamiennej luzem z antyzbrylaczem przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane. Zamawiający informuje, że usługę publiczną, będącą zadaniem własnym Gminy Miasto Zakopane polegającą na zimowym utrzymaniu czystości i porządku na drogach publicznych gminnych oraz drogach, dla których zarządca jest Burmistrz Miasta Zakopane wykonuje na podstawie Uchwały nr XXIII/353/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 czerwca 2016 roku oraz Umowy Wykonawczej z dnia 27 lipca 2016 roku.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.         

Dokumenty do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzielniu zamówienia

Postępowanie nr 4-ZP/2020 pn. "Sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne zmieszane i segregowane na potrzeby TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. "

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne (segregowane i zmieszane) do magazynu „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o..
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szymony 17 a, 34-500 Zakopane (Sekretariat – I piętro, pokój nr 18) w terminie do dnia 27 kwietnia 2020 roku, do godziny 11:00.
4. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 27 kwietnia 2020 roku, o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szymony 17 a, 34-500 Zakopane – mała sala obrad obok Sekretariatu. 

Dokumenty do pobrania

Pytania i Odpowiedzi

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Więcej artykułów…

 1. Postępowanie nr 3-ZP/2020 pn.: „Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka – rok produkcji 2020” - postępowanie powtórzone.
 2. Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch (2) sztuk fabrycznie nowych autobusów (rok produkcji 2020)niskopodłogowych klasy MIDI o długości maksymalnej do 11 metrów” znak sprawy 2-ZP/2020
 3. Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka - rok produkcji 2020" znak 1-ZP/2020
 4. Postępowanie nr 5-ZP/2019 na Dostawę oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego - postępowanie powtórzone
 5. Dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego" nr 4-ZP/2019
 6. Postępowanie przetargowe nr 3-ZP/2019 pn. "Dostawa soli kamiennej drogowej ..."
 7. "Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na potrzeby "TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w 2019 roku", znak sprawy 2-ZP/2019
 8. "Sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne zmieszane i segregowane na potrzeby "TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.o" nr 1-ZP/2019 postępowanie powtórzone
 9. "Sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne zmieszane i segregowane na potrzeby "TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.o" nr 12-ZP/2018 postępowanie powtórzone
 10. "Dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego" nr 11-ZP/2018
 11. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na dostawę oleju napędowego Ekodiesel nr 10-ZP/2018
 12. "Sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne zmieszane i segregowane na potrzeby "TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.o" nr 9-ZP/2018
NIP: 736-000-51-96;      REGON: 490023843
KRS:  Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście 0000077164
Kapitał Zakładowy:   68 315 000 PLN (kapitał opłacony w całości)
 
bip
 

Konto bankowe:   

 Bank PEKAO S.A.         49 1240 4748 1111 0000 4876 3158

Sekretariat

tel. 18 20 25 620

fax. 18 20 25 621

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Miasta Zakopane

PSZOK – Wyspa Ekologiczna

lipiec 2024
npwścps
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.